مفاهیم قرارداد آتی سبد سهام

شرکت ها بر اساس ماهیت فعالیتشان تقسیم بندی می شوند . با توجه به شرکت های موجود در هر صنعت و بر اساس میانگین موزون قیمت سهام آن شرکت ها شاخص صنایع مختل

تسویه قرارداد آتی سبد سهام

تمامی قرارداد های آتی سبد سهام دارای تاریخ سررسید می باشند و تاریخي است كه پس از آن، قرارداد آتي منقضي ميشود.  زمانی که سرمایه گذاران دارای موقعیت ها