مشاوره پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس

براساس دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش (مصوب 87/11/9 هیات‌مدیره سازمان بورس) مشاور پذیرش شخصی است که با مجوز سازمان طبق مقررات برای پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس یا بازار خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مشاوره ارائه می‌کند. براساس ماده 22 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 86/10/1 هیات‌مدیره سازمان بورس) و ماده ۵ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران