آموزشها

انواع مجامع بورسی و وظایف آن ها

انواع مجامع بورسی و وظایف آن ها

تعریف

مجمع عمومی به نوعی گردهمایی سهامداران یک شرکت جهت تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف گفته می شود. مقررات مربوط به حضور سهامداران جهت اخذ تصمیمات در اساسنامه مشخص می شود.

 

انواع مجامع

 

مجمع عمومی موسس

این مجمع هنگام تشکیل یک شرکت سهامی و فقط برای یک بار تشکیل می شود و در آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کنند . هم چنین روزنامه کثیرالنتشار را نیز مشخص می کنند. این روزنامه ، روزنامه ای است که در آن هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد.این مجمع برای شرکت های سهامی عام الزامی و شرکت های سهامی خاص غیر الزامی است.

 

وظایف مجمع عمومی موسس

1-رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم

2- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن

3- تصویب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

 

این مجمع با حضور حداقل دارندگان نیمی از سرمایه شرکت تشکیل خواهد شد.کلیه تصمیمات باید با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ شود.

 

مجمع عمومی عادی

این مجمع در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است بطور معمول هر سال یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشکیل می شود. چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند بازرس یا بازرسان موظف هستند راساَ به این کار اقدام نمایند و در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند.

 

وظایف مجمع عمومی عادی

1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است .

2-رسیدگی به صورت های مالی

3- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

4- تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

 

این مجمع با حضور حداقل بیش از نصف سهامداران دارای حق رای الزامی است.

مصوبات آن نیز با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود .در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود . رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند .

 

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری و زمانی که موضوع فوق العاده ای مطرح باشد تشکیل می شود. بنابراین تشکیل این مجمع تابع نظم خاصی نیست .

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

موضوعاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی نیست از جمله :

1-تغییر اساسنامه شرکت

2- تغییر سرمایه شرکت

3- انحلال قبل از موعد شرکت

4- تغییر تعداد مدیران و بازرسان و مدت فعالیت آنها

5-تغییر مکان فعالیت شرکت و نام شرکت

6-تغییر موضوع شرکت

 

این مجمع با حضور بیش از نصف صاحبان سهام دارای حق رای تشکیل می شود. تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسه معتبر می باشد.

 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در موقع لازم مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.