آموزشها

صورت های مالی

صورت های مالی

هدف از تهیه صورت های مالی

اطلاعاتی در باره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را ارائه می کند که می تواند برای تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان مفید است. هم چنین صورت های مالی نتایج مباشرت مدیریت نسبت به منابعی که به آن سپرده شده است را نشان می دهد.

به صورت کلی صورت ها مالی اطلاعات زیر را در باره واحد تجاری ارائه می کند :

دارایی ها

بدهی ها

حقوق مالکانه

درآمد ها و هزینه ها ، شامل سودها و زیان ها

آورده مالکان و توزیع منابع بین آنها

جریانهای نقدی

 

مجموعه کامل صورت های مالی شامل موارد زیر است :

صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره

صورت سود و زیان برای دوره

صورت سود و زیان جامع برای دوره

صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره

صورت جریانهای نقدی برای دوره

یادداشت های توضیحی

 

صورت وضعیت مالی

این صورت وضعیت مالی یک شرکت را در یک تاریخ معین نشان می دهد. این صورت نشان دهنده معادله اصلی حسابداری یعنی دارایی = بدهی + حقوق مالکانه می باشد.

این صورت نشان می دهد که شرکت ها چقدر منابع و دارایی در شرکت دارند مثل زمین ، ساختمان ، وسایل و تجهیزات ، وجه نقد ، طلب از دیگران و .... . زمانی که از دارایی های شرکت بدهی ها و اسناد پرداختنی شرکت چون تسهیلات دریافتی را کسر کنیم ، آنچه باقی خواهد ماند متعلق به سهامداران است و تحت عنوان حقوق مالکانه شناخته می شود.

 

صورت سود و زیان

این صورت نشان دهنده عملکرد مالی شرکت در یک بازه زمانی (دوره مالی ) است . با استفاده از این صورت می توان سود ده یا زیان ده بودن شرکت را دید.

در این صورت اطلاعاتی از قبیل ، درآمد ها و هزینه های شرکت ارائه می شود. این صورت برای سرمایه گذاران دارای اهمیت بیشتری است زیرا از مهم ترین معیارها جهت انتخاب سهام یک شرکت میزان سودآوری آن شرکت می باشد.

 

صورت سود و زیان جامع

گزارشی است که کلیه تغیرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمد ها یا هزینه ها اعم از تحقق یافته و یا تحقق نیافته را طی دوره مالی رانشان دهد . در این گزارش اقلامی چون سود و زیان تسعیر ارز و مازاد تجدید ارزیابی و ... نشان داده می شود. صورت سود و زیان جامع باید موارد زیر را به ترتیب نشان دهد :

سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان

سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به تفکیک

 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

تغییرات در حقوق مالکانه واحد تجاری از ابتدا تا پایان دوره گزارشگری ، افزایش یا کاهش خالص دارایی ها را طی دوره نشان می دهد.این تغییرات جمع درآمد ها و هزینه های ناشی از فعالیت های واحد تجاری طی دوره ، شامل سود ها و زیان ها را نشان می دهد.

 

صورت جریانهای نقدی

اطلاعات جریان های نقدی برای استفاده کنندگان صورت های مالی مبنایی است برای ارزیابی توانایی شرکت در ایجاد نقد و معادل نقد و ارزیابی نیازهای شرکت برای استفاده از جریان های نقدی . به صورت کلی این صورت جریان ورود و خروج وجه نقد را نشان می دهد .

 

یادداشت های توضیحی

این صورت اطلاعاتی از قبیل مبنای تهیه صورت مالی و رویه های حسابداری استفاده شده در تهیه آن ، اطلاعاتی که درجایی از صورت های مالی افشا نشده اند و اطلاعات تکمیلی برای تک تک اقلام موجود در صورت های مالی که برای درک صورت های مالی مفید است.