آموزشها

شرایط پذیرش شرکت ها در بازار بورس و فرابورس

شرایط پذیرش شرکت ها در بازار بورس و فرابورس

یکی از راه های تامین مالی بلند مدت شرکت ها صدور سهام عادی می باشد . جهت انجام این کار دو نوع بازار در دسترس می باشد : بازار اولیه و بازار ثانویه

 

بازار اولیه 

تامین مالی شرکت ها برای اولین بار در بازار اولیه صورت می گرید . منظور زمانی است که یک شرکت تازه تاسیس می شود .

 

بازار ثانویه 

معاملات بعدی اوراق پذیرفته شده در بازار اولیه در بازار ثانویه انجام می گیرد . این بازار به افزایش نقدشوندگی اوراق مربوطه کمک می کند . می توان گفت تمام معاملات مربوط به اوراق بهادار در بازار ثانویه انجام خواهد شد .در این بازار اوراق بهادار بین سرمایه گذاران مبادله می شود و خود شرکت در گیر آن نخواهد شد .

 

بازار ها و تابلو های بورس و فرابورس 

تفاوت بازار بورس و فرابورس و تابلو ها به جهت شرایط پذیرش اوراق شرکت ها در این بازار ها می باشد . 

 

شرایط پذیرش شرکت ها در بازار بورس

بازار دوم

 بازار اول تابلو فرعی      

بازار اول تابلو اصلی شرح
سهامی عام سهامی عام سهامی عام نوع شرکت 
200 میلیارد ریال 500 میلیارد ریال 1000 میلیارد ریال حداقل سرمایه ثبت شده
- - عادی نوع سهام
10% 15% 20% حداقل سهام شناور
250 نفر 750 نفر 1000 نفر حداقل تعداد سهامدارن
2 سال 3 سال 3 سال حداقل سابقه فعالیت در صنعت
یک دوره مالی منتهی به پذیرش  دو دوره مالی منتهی به پذیرش  سه دوره مالی منتهی به پذیرش حداقل دوره سودآوری
- - نداشته باشد زیان انباشته
15% 20% 30% حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی
- - *** داشتن اساس نامه منطبق با نمونه هیئت مدیره سازمان
حداقل یک حداقل یک  حداقل یک بازارگردان
- - اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر نباشد  گزارش حسابرس در مورد صورت مالی دو دوره منتهی به پذیرش 
- - نداشته باشد دعاوی حقوقی موثر بر صورت های مالی

 

 

شرایط پذیرش شرکت ها در بازار فرابورس

بازار پایه بازار SME بازار دوم بازار اول شرایط
شرکت های کوچک و متوسط
*** - *** *** ثبت نزد سازمان
- - *** *** سهام بانام باشد
- - *** *** سهام 100درصد عادی
*** *** *** *** داشتن محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال
- *** *** *** بهای اسمی تماما پرداخت شده باشد 
*** به تشخیص هیات پذیرش حداقل 5% حداقل 10% سهام شناور
- حداقل یک سال حداقل یک سال حداقل دو سال  فعالیت
- جمع حقوق صاحبان سهام حداقل یک میلیارد ریال و حداکثر پانصد میلیارد ریال حداقل دویست میلیارد ریال حداقل 200 میلیارد ریال سرمایه ثبت شده
- داشتن برنامه عملیاتی مناسب جهت خروج از زیان داشتن برنامه عملیاتی مناسب جهت خروج از زیان نداشته باشد  زیان انباشته
- مردود یا عدم اظهار نظر نباشد مردود یا عدم اظهار نظر نباشد مردود یا عدم اظهار نظر نباشد گزارش حسابرس 
- *** *** *** مطلوب بودن سیستم اطلاعات حسابداری
- - - *** سود آور بودن
- - - 15% نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی 
- افشا شود *** *** عدم وجود دعاوی حقوقی موثر بر صورت مالی
- باید دراولین مجمع عمومی حسابرس خود را ازمیان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب کند *** *** حسابرس معتمد سازمان بورس
- *** *** *** محکومیت قطعی کیفری اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
2 در هزار تا سقف 200 میلیون ریال 2 در هزار تا سقف 200 میلیون ریال 2 در هزار تا سقف 1000 میلیون ریال  2در هزار تا سقف 1000 میلیون ریال کارمزد پرداختی