آموزشها

سهام عدالت متوفیان

سهام عدالت متوفیان

انتقال  سهام عدالت متوفیان به وراث

برای انجام این فرایند یک نفر از وراث به صورت حضوری با در دست داشتن مدارک زیر به یکی از دفاتر کارگزاری مراجعه و برای انجام این امر اقدام نماید.

1. تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی.

2. اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعین شده در گواهی حصر وراثت (رسید متقاضی کارت ملی و یا گواهی شماره ملی ممهور به مهر سازمان ثبت احوال می‌تواند جایگزین کارت ملی باشد).

3. اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی.

4. در صورتی‌که متوفی دارای وصیتنامه رسمی باشد که در گواهی حصر وراثت نیز به آن اشاره شده است، ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت نامه نیز ضروری است.

 

یادآور می شود این فرآیند صرفا برای انتقال سهام عدالت بین وراث می باشد و در حال حاضر امکان فروش آن میسر نیست.

همچنین دارایی سهام متوفی به پرتفوی سهام عدالت وراث اضافه می گردد.

چنانچه احدی از وراث کد بورسی نداشته باشد طی انجام انتقال توسط شرکت سپرده گذاری کد بورسی  برای آن فرد تعریف می گردد.