آموزشها

بازده سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری

اشخاص هنگام سرمایه گذاری در بازار سرمایه انتظار کسب بازده را خواهند داشت . این بازده متناسب با افق زمانی سرمایه گذاری فرد می باشد.

فرد درابتدا یک بازده مورد انتظار برای خود محاسبه می نماید .این بازده با توجه به بازده بدون ریسک که براساس بازده اسناد خزانه می باشد و متناسب با ریسک پذیری شخص می باشد (مدل CAPM) . در نهایت فرد به بازده واقعی خواهد رسید که شامل دومورد است :

 

 

1- بازده از محل افزایش قیمت سهام (capital gain): این بازده با توجه به اختلاف قیمت خرید و فروش اوراق می باشد . (درصورتی که فرد سهامی را به قیمت پایین خریداری و به قیمت بیشتر به فروش رساند.)

2-سود نقدی سهام (dividend) : شرکت ها در طول یکسال با توجه به فعالیتشان سود خالص کسب می نمایند . سود تقسیمی با توجه به سود پایه هر سهم اندازه گیری می شود . سود پایه هرسهم (EPS: earning per share) از تقسیم سود خالص قابل انتساب به سهامداران عادی به میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره محاسبه خواهد شد. درصورت سود ده بودن شرکت ، شرکت موظف است حداقل 10% از eps را تقسیم و پرداخت نمایند . پرداخت بیشتر از 10 % با توجه به سیاست های تقسیم سود در هر شرکت متفاوت خواهد بود .